Du er her: [wpseo_breadcrumb]

Privatlivspolitik og sikkerhed

Dataansvar – Jeg tager din databeskyttelse alvorligt
Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data. Bisgaard – Praktiserende Psykolog & Erhvervspsykologer sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Når opgaveløsningen afhænger af, at jeg kan behandle følsomme såvel som almindelige personoplysninger om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata. 

Jeg sikrer fair og transparent databehandling
Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, er det vigtigt, at du er oplyst om hvilke persondata jeg behandler om dig, til hvilket formål, hvor oplysningerne stammer fra, samt hvordan dine data opbevares.

Jeg anvender data om dig i det omfang, at det er nødvendigt for opgaveløsningen, samt for at sikre kvalitet i mine produkter, ydelser og kontakt med dig. Jeg sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Når du er erhvervskunde, kan jeg anvende følgende data:
Almindelige virksomheds-, person- og kontaktoplysninger, kontraktoplysninger for den pågældende opgave, journaliseringsoplysninger såfremt dette er lovmæssigt påkrævet for opgaveløsningen, herunder personoplysninger, dato og varighed for forløb, væsentlige oplysninger om det pågældende forløb, faktiske og eventuelt behandlingsmæssige oplysninger. Oplysninger om aftaler der er indgået og samtykke der er givet.

Når du er privat klient, kan jeg anvende følgende data:
Almindelige person- og kontaktoplysninger, CPR-nummer, journaliseringsoplysninger: Dato og varighed for forløb, væsentlige oplysninger om det pågældende forløb, faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Oplysninger om aftaler der er indgået og samtykke der er givet. Der behandles personfølsomme data i form af helbredsoplysninger.

Når du er samarbejdspartner, kan jeg anvende følgende data:
Almindelige person-, erhvervs- og kontaktoplysninger, samt mailkorrespondance vedr. det pågældende samarbejde.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Jeg indsamler, behandler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Denne indsamling, behandling og opbevaring sker i forbindelse med:

 • Erhvervspsykologiske forløb
 • Behandlingsforløb
 • Journalisering og lovpligtig opbevaring af dine oplysninger.
 • Administration af din relation til mig.
 • Opfyldelse af lovkrav

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, som jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed. 

Jeg behandler kun relevante persondata
Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant at behandle. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. 

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.   

Jeg behandler kun nødvendige og lovpligtige persondata
Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Jeg opdaterer dine persondata
Jeg sørger for at opdatere dine persondata løbende under et fortsat aktivt forløb eller samarbejde.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig informere om relevante ændringer i dine data mens du er i aktivt forløb hos mig. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele dine ændringer.

Opbevaring af dine personoplysninger
Når jeg opbevarer data, sker det i henhold til den gældende lovgivning. Jeg opbevarer kun de data, der er nødvendige for vores forretningsdrift og for at efterleve eventuel gældende særlovgivning. Der er derfor forskel på hvor længe, jeg opbevarer dine persondata:  

 • Når du er erhvervskunde, opbevarer jeg de data, der er nødvendige i henhold til bogføringsloven i 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor opgaveløsningen er afsluttet.
 • Når du er klient, opbevarer jeg jf. psykologloven din journal i 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor forløbet er afsluttet. Jeg opbevarer de data, der er nødvendige i henhold til bogføringsloven.
 • Når du er samarbejdspartner, opbevarer jeg i henhold til bogføringsloven dine data i 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor opgaveløsningen er afsluttet.
 • Når du som kunde/klient/samarbejdspartner udfylder en skriftlige evalueringer af samarbejdet, sker dette med tydelig henvisning til formålet, måden jeg eventuelt anvender evalueringen på, samt med henvisning til min persondatapolitik. Jeg opbevarer disse data så længe det er af relevans for vores forretningsdrift.

Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler særlige kategorier af persondata
Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine privatlivsoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Jeg oplyser dig om formål, behandlingshjemmel, og dine rettigheder. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål. Jeg beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen med mindre, at der er et lovligt grundlag for den nye behandling.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Jeg videregiver ikke persondata til tredjemand uden dit samtykke. Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande. Jeg videregiver kun persondata, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Sikkerhed
Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.   

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • CompuGroup Medical A/S, Sommervej 31E, 8210 Aarhus , CVR.nr. 24210529
 • TS-Computer ApS (Hostonline.dk), Rytoften 5B, 2. sal 8210 Aarhus V, CVR. Nr.: 31 41 79 45
 • Microsoft 365, One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052  

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Hos Bisgaard – Praktiserende Psykolog & Erhvervspsykolog via karinbisgaard.dk bruger jeg cookies til at forbedre brugeroplevelsen på min hjemmeside.

Hvad er cookies
En cookie er en datafil som bliver forsøgt gemt på din computer af hjemmesiden du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag, er med til at sikre at hjemmesidens funktioner fungerer som de skal, og bruges for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Hvilke cookies kan Bisgaard – Praktiserende Psykolog & Erhvervspsykolog benytte
Nedenfor finder du en liste over de cookies som Bisgaard – Praktiserende Psykolog & Erhvervspsykolog via karinbisgaard.dk kan bruge for at forbedre brugeroplevelsen. Hos Bisgaard – Praktiserende Psykolog & Erhvervspsykolog benytter jeg både Persistent Cookies og Session Cookies. Hvor Session Cookies kun gemmes så længe at browservinduet er åbent, gemmes Persistent cookies også efter at browseren lukkes ned. Hvis du ønsker at vide mere om de to typer af cookies, så kan der findes yderligere information på Foreningen for Dansk Internet Handels hjemmeside som du finder http://www.fdih.dk/cookies/faq-om-cookies/

Display Holder styr på hvilket format siden skal vises sit indhold. (list, grid m.m.)
Google Analytics: Bruges til at lave statistik på hvordan brugerne benytter sitet således, at vi løbende kan optimere sitet.

Hvordan afviser eller sletter man cookies
Ønsker du ikke at tillade cookies, eller ønsker du at slette cookies du allerede har gemt på din computer, så skal du rydde din browsers gemte filer. Fremgangsmetoden varierer alt efter hvilken browser du benytter.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der konkret modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver dine data.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du nederst på siden. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Dette forudsætter, at dine data ikke er omfattet af særlovgivning, der kræver at data fortsat opbevares i en specifik periode. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata 
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, er du velkommen til at kontakte mig på kb@karinbisgaard.dk, og så vil jeg undersøge, om det er muligt.  

Du har ret til at indberette en utilsigtet hændelse, hvis noget går galt i din behandling 
Du har ret til at indsende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en folder, der beskriver, hvordan du gør og hvilke data, der er brug for. Læs folderen her. 

Kontaktoplysninger:

Bisgaard – Praktiserende Psykolog & Erhvervspsykolog
Kontaktperson: Karin Bisgaard
Kokkedal Industripark 2A
2980 Kokkedal
CVR: 39180367
Telefonnr.: 28 146 166
Mail: kb@karinbisgaard.dk
Sikkermail: karinbisgaard@protonmail.com

Website: www.karinbisgaard.dk